TR | EN
Kayıt Belgeleri

Kesin Kayıt

MADDE 15 - (1) Online kaydını tamamlayan öğrencilerin üniversiteye kesin kayıtları ilan edilen takvime göre Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan, herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilerek kayıtları silinir, ödedikleri öğrenim ücreti/ücretleri iade edilmez.

(3) Online kayıt olan öğrencilerin kayıt için gerekli belgeleri Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğünün internet sayfasında (student.ogu.edu.tr) ilan edilen takvimde belirtilen tarihler içerisinde şahsen ya da noter onaylı vekâletname verecekleri kişiler tarafından Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekir.

(4) Yurtdışından vekâletname ile kayıt yaptıracak olanlardan ülkelerinden almış oldukları vekâletnameye Apostil Şerhi yaptırmalı veya T.C. Konsolosluklarından onaylatmalıdır.

(5) Posta yolu ile kayıt kabul edilmez.

(6) Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

(7) Takvimde ilan edilen kayıt süresi içinde evraklarını teslim etmeyerek kesin kaydını yaptırmayan öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilir.

(8) Kesin kaydı yapılacak uluslararası öğrenciler vize ve ikamet izni işlemleri konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü"nde belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

MADDE 16 – (1) Uluslararası öğrencilerin kesin kayıt için aşağıdaki belgeleri ilan edilen süre içerisinde Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekir:

a) Diploma: Ortaöğretim (Lise) diplomasının aslı ve T.C. Büyükelçiliği, Konsolosluğu veya Noter’den onaylı Türkçe çevirisi.

b) Diploma Denklik Belgesi: Lise Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği veya Konsolosluklarından alınan belgedir.

c) Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesinin (SAT, TR-YÖS) aslı.

ç) Uluslararası sınav sonucu ile başvuru yapıp yerleşen adayların kayıt sırasında kullanıcı adları ve şifreleri ile sınav sonuçlarının teyidini yapmaları istenecektir. Bunu sağlayamayan adayların kayıtları iptal edilir ve ödedikleri ücret/ücretler iade edilmez.

d) Pasaport: Uluslararası öğrencinin uyruğunu gösteren, en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan pasaportun T.C. Büyükelçilikleri, Konsoloslukları veya Noter onaylı sureti. (Pasaportun Türkçe veya İngilizce dillerinde olmaması durumunda T.C. Büyükelçilikleri, Konsolosluklarından ya da Noter tarafından onaylı Türkçe veya İngilizce çevirisi)

(Lise eğitimlerinin tamamını örgün eğitim yoluyla yurt dışındaki liselerden (KKTC liseleri hariç) alan uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu veya T.C uyruğunda bulunan adayların, pasaport veya e-devlet/emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye eğitim-öğretimin süresini kapsayan, giriş çıkışın yapıldığını gösteren pasaport sayfalarının net, okunabilir fotokopisi ya da Emniyet Müdürlüğünden alınmış onaylı belge getirmesi gerekir.)

e) Hazırlık sınıfı bulunan bölüm/ programlara kayıt hakkı kazanan uluslararası öğrencilerin varsa uluslararası geçerliliği olan ve “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönergesi”nde belirtilen Yabancı Dil yeterlilik belgesinin T.C. Büyükelçilikleri, Konsolosluklarından ya da Noter tarafından onaylı sureti.

f) 4 adet 50 mm × 60 mm beyaz fonda ve desensiz fotoğraf. (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Fotokopi çıktısı fotoğraflar kabul edilmez.)

g) Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayın, lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptinin aslı ve transkriptin Türkçe dilinde olmaması durumunda T.C. Büyükelçilikleri, Konsoloslukları veya Noter tarafından onaylı Türkçe çevirisi.

ğ) Mavi Kart: Mavi kart sahibi öğrencilerin, bu durumlarını belgeleyen Mavi kartlarının fotokopisi.

h) Uluslararası geçici koruma kartı ile kabul alan öğrencilerin koruma kartlarının fotokopisi.

ı) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların çift vatandaşlıklarının devam ettiğini gösteren kesin kayıt tarihi itibarıyla geçerlilik süresi bulunan vukuatlı nüfus kayıt örneği.

i) TÖMER Belgesi: Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı “C1” düzeyinde puan aldığını gösterir belge (TÖMER belgesine sahip olmayan öğrenciler, Türkçe Hazırlık Kursuna kayıt olduklarını gösterir öğrenci belgesini getirmelidir.)

j) Maddi Durum Belgesi: Öğrencinin kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. (Geçimini sağlayacak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenecek belge/taahhütname)

k) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" gereği;

-Pasaport üzerinde yer alan hudut kapısı giriş kaşesi sayfası,

-Pasaportta yer alan vize etiketi (vize muafiyeti kapsamındakiler hariç),

-Varsa; ikamet izin belgesi, vatansız kişi izin belgesi, uluslararası koruma başvuru/statü belgesi, geçici koruma kimlik belgesi, çalışma izni belgesi, çalışma izni muafiyet belgesi, mavi kart, yabancı temsilcilik personel/aile bireyi kimlik kartı,

kayıt görevlisine beyan edilmelidir.

l)Kesin Kayıt Sonrası Gerekli Belgeler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni işlem ve süreçlerinin güncellenmesine yönelik 15 Kasım 2023 tarihinde imzalanan "Uluslararası Öğrencilerin İkamet İzni Başvurularına İlişkin İş Birliği Protokolü" gereğince üniversiteye kesin kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet işlemleri üniversiteler tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler Göç İdaresi e-ikamet sistemine (e-ikamet.goc.gov.tr) online başvuru yaptıktan sonra en geç on beş gün içerisinde aşağıdaki belgeleri koordinatörlüğe teslim etmelidir.

-İkamet izni kayıt/başvuru formu

-Pasaport ya da pasaport yerine geçen belge (Üniversite yetkilisi ilgili belgenin örneğini aslı görüldü şekilde kaşeleyerek alacaktır.)

-Öğrencilik durum belgesi

-4 adet biometrik fotoğraf

-Geçerli Sağlık Sigortası (GSS ya da ikamet izni talep süresini kapsayan özel sağlık sigortası)

-Kalacağı adres bilgilerini gösterir belge;

  • Kendi evinde kalıyorsa tapu fotokopisi,
  • Kira sözleşmesi ile kalıyorsa kira sözleşmesinin noter onaylı örneği,
  • Otel vb. konaklama yerinde kalıyorsa buna dair belge,
  • Öğrenci yurdunda kalınıyorsa buna dair belge,
  • Destekleyici yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişinin noter onaylı taahhüdü (Destekleyici evli ise ayrıca eşinin noter onaylı taahhüdü)

-İkamet izni belge bedelinin ödendiğine dair makbuz

-18 yaşından küçük yabancılar için; vize muafiyetiyle ya da farklı amaca yönelik vizeyle gelenler için; veli/vasi bilgisini içeren belge (doğum belgesi, aile belgesi vb.) ve veli/vasi/yasal temsilci tarafından verilen muvafakatname (amacına uygun vizeyle gelenler için muvafakatname ve veli/vasi bilgisini içeren belge eklenmeyecektir.)